Meijers Credit credit

Privacy statement

Waarom verwerkt Meijers (persoons)gegevens?
Bij de aanvraag en acceptatie van een verzekering en eventueel nadien worden door Meijers (persoons)gegevens gevraagd en verwerkt. Deze verwerking is nodig voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van relaties. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen. Meijers verwerkt ook persoonsgegevens voor gerichte marketingactiviteiten en voor het doen van gerichte aanbiedingen.

Hoe gaat Meijers met persoonsgegevens om?
Meijers vindt het belangrijk om zorgvuldig met haar klanten en hun (persoons)gegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens van klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Meijers houdt zich dan ook aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) alsmede aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dat is een nadere uitwerking van de Wbp speciaal voor de financiële sector. Meijers heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de melding bekijken in het openbare register op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meijers
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door de verschillende entiteiten van Meijers. Dit zijn Meijers Assurantiën, Meijers Assuradeuren en Meijers Credit.

Raadpleging databank Stichting CIS
Om een goed en verantwoord schadebeleid uit te kunnen voeren is Meijers Assuradeuren aangesloten bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) te Den Haag (www.stichtingcis.nl). De stichting verzamelt en bewaart verzekeringsgegevens voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. Aangesloten partijen kunnen ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude & criminaliteit te voorkomen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens dat wil zeggen dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens Meijers van u heeft en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Tevens heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht van verzet, dat wil zeggen dat bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen. Een verzoek tot inzage of correctie of verzet kunt u doen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde formulieren. U ontvangt dan binnen vier weken een antwoord op uw verzoek.